25/04/2005


Salut à toi, Christiane!
Salut à toi, Yves!
Salut à toi, Monique!
Salut à toi, L'oiseau de nuit!
Salut à toi, Night nurse!
Salut à toi, Ludwig!
Salut à toi, DamaraLand!
Salut à toi, L'écluse!
Salut à toi, Clandestin!